ABONO 3 DÍAS: 15€ + gastos de distribución
ENTRADAS DE DÍA: 10€ + gastos de distribución

Os menores de 12 anos poderán acceder de forma gratuíta ao evento. No acceso ao evento, solicitarase de maneira OBRIGATORIA a copia por duplicado da AUTORIZACIÓN oficial de menores que podes descargar Aquí.

VENDA ONLINE

VENTA FÍSICA

 

• Concello de Boimorto (Boimorto) AGOTADOS

• Viajes Galitur (A Coruña) AGOTADOS
Rúa de Juan Flórez, 40. 15004

• Discos Elepé (Vigo) AGOTADOS
Rúa Doutor Cadaval, 35. 36202

• Carnaby (Pontevedra) AGOTADOS
Rúa Manuel Quiroga, 13. 36002

• Peggy Records (Ourense) AGOTADOS
Rúa Samuel Eiján, 9. 32004

• Don Disco (Lugo) AGOTADOS
Camiño Real, 36,38. 27004

• A Reixa Tenda (Santiago de Compostela) AGOTADOS
Rúa do Hórreo, 46, 15701

Como cada ano, no Festival da Luz destinamos a recadación a unha causa solidaria. A recadación en taquilla do Festival da Luz 2018 destinarase a dous proxectos: a loita contra os incendios en Galicia e a construción e equipamento de salas de rehabilitación na residencia e centro de día para persoas maiores do Concello de Boimorto.

Condicións da entrada

A tenencia deste entrada/bono e/ou o uso da mesma entrañarán a aceptación das seguintes condicións: •O venres soamente accederán ao recinto aqueles que posúan pulseira de abono.

Toda entrada emendada, rota ou sospeitosa de falsificación autorizará ao Organizador para privar do acceso ao portador da mesma. A organización non garante a autenticidade da entrada se non foi adquirida nos puntos de venda oficiais.

Esta entrada constitúe unha licenza ao portador para poder asistir el mesmo e acceder por unha soa vez ao evento ao que se refire ao anverso.

Esta licenza é revocable en calquera momento polo Organizador mediante ofrecemento da devolución do prezo que figura no anverso.

O portador autoriza ao Organizador para efectuar de acordo coa Lei as revisións ou rexistro da súa persoa e tenencias para verificar que cumpren as condicións de seguridade.

Non está permitida a revenda desta entrada.

Achándose reservado o dereito de admisión, o Organizador do evento poderá denegar o acceso ao mesmo ou expulsar do recinto ao portador en caso de incumprimento das indicacións do persoal da organización, así como no caso de que poida racionalmente presumirse que se vai a crear unha situación de risco ou perigo para o propio portador ou outros asistentes, de alboroto ou por estados de intoxicación aparente ou potencial, mediante devolución ou depósito do importe da entrada, responsabilizándose o portador en todos os casos polas súas propias accións e omisións que causen lesións a terceiros ou danos materiais. A devolución en caso de iniciarse o evento, efectuarase proporcionalmente á vez que o portador véxase privado do mesmo.

Quedan reservados todos os dereitos de imaxe e propiedade intelectual derivados do evento. O portador non poderá en ningunha forma gravar nin reproducir os sons e/ou imaxes do evento nin dos seus asistentes.

A posesión desta entrada non dá dereito ao seu posuidor ou a terceiros a utilizar a mesma, ou o seu contido, con fins publicitarios, de márketing ou de promoción (incluídos concursos, agasallos e/ou sorteos) asociada ao posuidor da entrada ou a un terceiro. O incumprimento deste punto obrigará ao anunciante e/ou usuario non autorizado a facer efectiva unha penalidade equivalente a mil veces o prezo da entrada máis cara do evento que figuran no anverso, sen prexuízo de posteriores reclamacións por danos e prexuízos xerais. Así mesmo, quedará anulada a licenza incorporada á presente.

Presumirase que o portador crea unha situación de risco se é posuidor de aparellos de gravación, fixación e/ou reprodución sonora ou visual, así como de obxectos susceptibles de ser arroxados e causar danos (latas, botellas, etc.) ou se sobe ao escenario e/ou se lanza sobre o público, aínda por invitación dos artistas, ou se introduce en espazos de acceso restrinxido á Organización, responsabilizándose persoalmente en todos os casos polas súas propias accións que causen lesións a terceiros ou danos ás cousas.

O acceso ao recinto do evento comporta o consentimento para ser tomado en fotogramas e outros medios de gravación e/ou reprodución sen dereito a compensación algunha por iso calquera que fose a súa utilización posterior.

O portador desta entrada asume persoalmente todo risco que poida derivar do evento e/ou da concentración a que dá lugar o mesmo, tanto no acceso como durante o festival e na saída.

A devolución, en caso de cancelación do festival, poderase efectuar polo Organizador dentro do prazo de quince días desde a celebración prevista. Se a suspensión realízase unha vez transcorrido máis do 70% do programa do festival non haberá lugar a devolución algunha. As malas condicións climatolóxicas non dan dereito a devolución do importe da entrada.

O Organizador resérvase o dereito de cambiar ou alterar o contido e orde do programa.

Non se admitirán devolucións nin cambios de entradas.

Calquera reclamación deberá acompañarse obrigatoriamente coa presentación desta entrada.

As entradas de día solto non terán dereito a acampada gratuíta.