ENTRADAS

LEIRA 0

Leira solidaria (Aporta o teu graniño á causa)

PACK MERCHAN

Oferta especial anticipada! 20€

Camisola + Bolsa + Sombreiro + Taza + Chaveiro + Chapa. Dispoñible ata o Venres 11 ás 23:59h

• Para o acceso ao recinto e a acomodación é necesario cumprir cos requisitos e medidas hixiénicas segundo a normativa vixente (medidas de prevención na web do Festival).

• Toda entrada emendada, rota ou sospeitosa de falsificación autorizará ao Organizador para privar do acceso ao portador da mesma. A organización non garante a autenticidade da entrada se non foi adquirida nos puntos de venda oficiais.

• Esta entrada constitúe unha licenza aos asistentes á Leira para poder asistir eles mesmos e acceder por unha soa vez ao evento ao que se refire no anverso.

• Esta licenza é revocable en calquera momento polo Organizador mediante ofrecemento da devolución do prezo de 50€ no caso da Leira de 2 persoas, 120€ no caso da Leira de 5 persoas ou 230€ no caso da Leira de ata 10 persoas, respectivamente.

• O aforo das Leiras é, independentemente da idade dos ocupantes, de máximo 2 persoas no caso da Leira 2, máximo 5 persoas no caso da Leira 5 e máximo 10 persoas no caso da Leira 10.

• O organizador resérvase o dereito para modificar a disposición e capacidade das leiras en cumprimento da normativa vixente. En caso dunha nova distribución, os asentos repartiranse de maneira equitativa ao número de ocupantes da Leira adquirida.

• Os asistentes á Leira autorizan ao Organizador para efectuar de acordo coa Lei as revisións ou rexistro da súa persoa e tenencias para verificar que cumpren as condicións de seguridade.

• Non está permitida a revenda desta entrada.

• Achándose reservado o dereito de admisión, o Organizador do evento poderá denegar o acceso ao mesmo ou expulsar do recinto aos asistentes da Leira en caso de incumprimento das indicacións do persoal da organización, así como no caso de que poida racionalmente presumirse que se vai a crear unha situación de risco ou perigo para o propio portador ou outros asistentes, de alboroto ou por estados de intoxicación aparente ou potencial, mediante devolución ou depósito do importe da entrada, responsabilizándose Os asistentes á Leira en todos os casos polas súas propias accións e omisións que causen lesións a terceiros ou danos materiais. A devolución en caso de iniciarse o evento, efectuarase proporcionalmente á vez que os asistentes á Leira véxanse privado do mesmo.

• Quedan reservados todos os dereitos de imaxe e propiedade intelectual derivados do evento. Os asistentes á Leira non poderán en ningunha forma gravar nin reproducir os sons e/ou imaxes do evento nin dos seus asistentes.

• A posesión desta entrada non dá dereito aos seus posuidores ou a terceiros a utilizar a mesma, ou o seu contido, con fins publicitarios, de márketing ou de promoción (incluídos concursos, agasallos e/ou sorteos) asociada aos posuidores da entrada ou a un terceiro. O incumprimento deste punto obrigará ao anunciante e/ou usuario non autorizado a facer efectiva unha penalidade equivalente a mil veces o prezo da entrada máis cara do evento, sen prexuízo de posteriores reclamacións por danos e prexuízos xerais. Así mesmo, quedará anulada a licenza incorporada á presente.

• Presumirase que os asistentes á Leira crean unha situación de risco se son posuidores de aparellos de gravación, fixación e/ou reprodución sonora ou visual, así como de obxectos susceptibles de ser arroxados e causar danos (latas, botellas, etc.) ou se soben ao escenario e/ou se lanzan sobre o público, aínda por invitación dos artistas, ou se introducen en espazos de acceso restrinxido á Organización, responsabilizándose persoalmente en todos os casos polas súas propias accións que causen lesións a terceiros ou danos ás cousas.

• No recinto do Festival, o acceso con comida e bebida estará permitido en cantidades adecuadas ao consumo propio, en aras de poder acreditar a Sanidade a trazabilidad de todo alimento e bebida que se consuma dentro do recinto, así como da seguridade de todos os asistentes, sendo as cantidades permitidas: 1 bocadillo/sándwich -ou produto similar- por persoa, 1 botella de auga/refresco sen alcol ou similar de máximo 50 cl e sen tapón (non permitido vidro, aceiro, nin material que poida ser perigoso). A adquisición de bebidas e de alimentos comestibles unicamente poderase realizar nas barras habilitadas para ese efecto, coa prohibición de venda de bebidas alcohólicas a menores de 18 anos.

• O acceso ao recinto do evento comporta o consentimento para ser tomado en fotogramas e outros medios de gravación e/ou reprodución sen dereito a compensación algunha por iso calquera que fose a súa utilización posterior.

• Os asistentes á Leira desta entrada asumen persoalmente todo risco que poida derivar do evento e/ou da concentración a que dá lugar o mesmo, tanto no acceso como durante o festival e na saída.

• Non está permitido o acceso con animais ao recinto.

• A devolución, en caso de cancelación do festival, poderase efectuar polo Organizador dentro do prazo de quince días desde a celebración prevista. Se a suspensión realízase unha vez transcorrido máis do 70% do programa do festival non haberá lugar a devolución algunha. As malas condicións climatolóxicas non dan dereito a devolución do importe da entrada.

• O Organizador resérvase o dereito de cambiar ou alterar o contido e orde do programa.

• Non se admitirán devolucións nin cambios de entradas.

• Calquera reclamación deberá acompañarse obrigatoriamente coa presentación desta entrada.

• O importe da entrada destinarase a unha causa solidaria. A doazón efectuarase a través de Fundación La Caixa.

CONDICIÓNS DA ENTRADA

ENTRADA DE DÍA

10€ + Gastos de Xestión

ABONO 3 DÍAS

15€ + Gastos de Xestión

ENTRADA CAMPING

3€/Persoa

O proceso de solicitude de devolucións estará activo ata o 23 de agosto ás 23:59h.

Accede ao formulario facendo CLICK AQUÍ

Se non solicitas a túa devolución, a entrada manterase automáticamente para o 2021, tanto o do concerto coma o de servizos.

Moitas grazas! Se tes calquera dúbida escríbenos a info@festivaldelaluz.es

INFO DEVOLUCIÓN 2020

Os menores de 12 anos (incluídos) poderán acceder de forma gratuita ao evento. No acceso ao recinto, solicitarase de maneira OBRIGATORIA a AUTORIZACIÓN oficial de menores que podes encher e descargar Aquí.

O abono e as entradas de día non inclúen cámping. Para acceder á zona de acampada do Festival da Luz debes comprar un ticket independente.

Os menores de 12 anos (incluidos) poderán acceder de forma gratuíta ao recinto de acampada, polo que non é necesario adquirir unha entrada de cámping. Consulta Aquí toda a información e servizos da acampada.

VENDA FÍSICA

As entradas de día soamente están dispoñibles na VENDA ONLINE. Próximamente abonos dispoñibles en puntos de venda físicos habituais.

• Toda entrada enmendada, rota o sospechosa de falsificación autorizará al Organizador a privar del acceso al portador de la misma. La organización no garantiza la autenticidad de la entrada si no ha sido adquirida en los puntos de venta oficiales.
• Esta entrada constituye una licencia al portador para poder asistir él mismo y acceder por una sola vez al evento al que se refiere al anverso.
• Esta licencia es revocable en cualquier momento por el Organizador mediante ofrecimiento de la devolución del precio que figura en el anverso.
• El portador autoriza al Organizador a efectuar de acuerdo con la Ley las revisiones o registro de su persona y tenencias para verificar que cumplen las condiciones de seguridad.
• No está permitida la reventa de esta entrada.
• Hallándose reservado el derecho de admisión, el Organizador del evento podrá denegar el acceso al mismo o expulsar del recinto al portador en caso de incumplimiento de las indicaciones del personal de la organización, así como en caso de que pueda racionalmente presumirse que se va a crear una situación de riesgo o peligro para el propio portador u otros asistentes, de alboroto o por estados de intoxicación aparente o potencial, mediante devolución o depósito del importe de la entrada, responsabilizándose el portador en todos los casos por sus propias acciones y omisiones que causen lesiones a terceros o daños materiales. La devolución en caso de haberse iniciado el evento, se efectuará proporcionalmente al tiempo que el portador se vea privado del mismo.
• Quedan reservados todos los derechos de imagen y propiedad intelectual derivados del evento. El portador no podrá en ninguna forma grabar ni reproducir los sonidos y/o imágenes del evento ni de sus asistentes.
• La posesión de esta entrada no da derecho a su poseedor o a terceros a utilizar la misma, o su contenido, con fines publicitarios, de marketing o de promoción (incluidos concursos, regalos y/o sorteos) asociada al poseedor de la entrada o a un tercero. El incumplimiento de este punto obligará al anunciante y/o usuario no autorizado a hacer efectiva una penalidad equivalente a mil veces el precio de la entrada más cara del evento que figuran en el anverso, sin prejuicio de posteriores reclamaciones por daños y prejuicios generales. Asimismo, quedará anulada la licencia incorporada a la presente.
• Se presumirá que el portador crea una situación de riesgo si es poseedor de aparatos de grabación, fijación y/o reproducción sonora o visual, así como de objetos susceptibles de ser arrojados y causar daños (latas, botellas, etc.) o si sube al escenario y/o se lanza sobre
el público, aún por invitación de los artistas, o se introduce en espacios de acceso restringido a la Organización, responsabilizándose personalmente en todos los casos por sus propias acciones que causen lesiones a terceros o daños a las cosas.
• El acceso al recinto del evento comporta el consentimiento a ser tomado en fotogramas y otros medios de grabación y/o reproducción sin derecho a compensación alguna por ello cualquiera que fuera su utilización posterior.
• El portador de esta entrada asume personalmente todo riesgo que pueda derivar del evento y/o de la concentración a que da lugar el mismo, tanto en el acceso como durante
el festival y en la salida.
• La devolución, en caso de cancelación del festival, se podrá efectuar por el Organizador dentro del plazo de quince días desde la celebración prevista. Si la suspensión se realiza una vez transcurrido más del 70% del programa del festival no habrá lugar a devolución alguna. Las malas condiciones climatológicas no dan derecho a devolución del importe de
la entrada.
• El Organizador se reserva el derecho de cambiar o alterar el contenido y orden del programa.
• No se admitirán devoluciones ni cambios de entradas.
• Cualquier reclamación deberá acompañarse obligatoriamente con la presentación de esta entrada.

CONDICIÓNS DA ENTRADA
Scroll to Top